Kunnen zich feiten en omstandigheden voordoen die met zich meebrengen dat een werkgever bij een door hem gegeven onregelmatig ontslag geen wettelijke transitievergoeding verschuldigd is? Zie de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland d.d. 31 januari 2019, gepubliceerd in rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBNNE:2019:340

In deze uitspraak wordt geoordeeld dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid het onaanvaardbaar is om een transitievergoeding toe te kennen omdat de werknemer zelf reeds ontslag nam en een andere baan had, maar vervolgens door de werkgever tegen een eerdere datum werd ontslagen.

Wat heeft zich in deze casus voorgedaan?
Werkgever en werknemer voerden al geruime tijd een discussie over de vraag welke reistijd als werktijd diende te worden beschouwd en welke uren als overuren dienden te worden aangemerkt. Werknemer had over de voorgaande 5 jaren een loonvordering berekend van €65.678,58 bruto, te verhogen met de wettelijke verhoging van 50%. De werknemer werd deze discussie op een gegeven moment beu. Zodra hij ander werk had gevonden zegde hij de arbeidsovereenkomst bij mail d.d. 3 juli 2018 op tegen 25 augustus 2018. De werkgever antwoordde per kerende post bij mail d.d. 4 juli 2018: “Wij gaan niet akkoord met de datum van 25 augustus 2018 maar beëindigen de arbeidsovereenkomst per 9 juli 2018 overeenkomstig uw wens om vanaf die datum niet meer te gaan werken” Deze tekst werd in haast geschreven zonder zich te vergewissen van mogelijke juridische implicaties.

De werknemer kan zich met deze gang van zaken niet verenigen en vordert in de door hem aanhangig gemaakte procedure bij de Rechtbank Noord Nederland naast achterstallig loon een transitievergoeding ad € 15.293,86 bruto, wettelijke schadeloosstelling ad € 9.025,87 bruto en een billijke vergoeding ad € 15.000,00 bruto, een en ander wegens de onregelmatige opzegging door de werkgever ingaande 9 juli 2018.

Zo dreigt de mail van de werkgever d.d. 4 juli 2018 wel erg kostbaar te worden. Indien de werkgever het door de werknemer genomen ontslag had geaccepteerd dan behoefde enkel het salaris te worden doorbetaald tot 25 augustus 2018. Nu loopt de werkgever het risico aan de werknemer verschuldigd te worden aan vergoedingen en wettelijke schadeloosstelling een bedrag ad € 39.319,73.

De kantonrechter is echter van oordeel dat in deze zaak niet voorbij gegaan kan worden aan de omstandigheid dat werknemer aanvankelijk nadat hij een andere baan aanvaard had, eerst zelf ontslag heeft willen nemen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de werkgever waarop de werkgever hem tegen een eerder gelegen datum ontsloeg. De facto is er sprake van een beëindiging van de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden. De transitie naar een andere baan behoeft in dit geval dan ook niet vergemakkelijkt te worden met financiële middelen.

Hoewel in deze zaak niet één van de in de wet genoemde uitzonderingen op het verschuldigd zijn van de transitievergoeding aan de orde is, ziet de kantonrechter, in meergenoemde feiten en omstandigheden, in het bijzonder het eigener beweging nemen van ontslag door de werknemer waarbij hij toentertijd reeds verzekerd was van een nieuwe baan en de transitie derhalve al perfect was, aanleiding om het toekennen van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar te achten. De kantonrechter wijst het verzoek dat strekt tot toewijzing van de transitievergoeding af. In meergenoemde omstandigheden vindt de kantonrechter tevens grond om de billijke vergoeding, waarop verzoeker aanspraak kan maken, te matigen tot nihil.

Uiteindelijk valt de schade veroorzaakt door het mailtje van 4 juli 2019 voor de werkgever nog mee. Enkel de wettelijke schadeloosstelling wordt toegewezen. Het had veel erger kunnen aflopen. Wacht u voor een dergelijke overhaaste reactie op een ontslagname door een werknemer. Bezint eer ge begint!

Hoger beroep kan tegen deze beschikking nog worden ingesteld.

Wilt u advies over een vergelijkbare kwestie of over andere vragen betreffende het arbeidsrecht en ontslagrecht, neem dan contact op met mr G.Machiels, 0624676728 of via www.machielsadvocatuur.nl.

Geef een reactie